Chén bát cung khắc nổi nhỏ

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 7 × 3 cm