Tượng Quan công 6kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 19 × 27 cm