Tượng Quan công 17kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 29 × 41 cm