Tượng Địa tạng vương Bồ tát 9kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 23 × 41 cm