Tượng Địa tạng vương Bồ tát 30kg

Chi tiết

Thông tin bổ sung

Kích thước 36 × 69 cm