Gương chuẩn đề 21cm

Chi tiết

Mô tả

Kính đàn chuẩn đề có thể xem là một pháp bảo của pháp chuẩn đề dùng để quán tưởng trong quá trình tu học cũng như để tự điểm đạo cho mình đối với những ai tự tu luyện chưa có tổ thầy hay sư phụ chứng cho học đạo.