Bấc phao đèn dầu – ngắn

Chi tiết

Mã: PB1230 Danh mục: